Nieuws

Excelsior 100: ”We ha ús korps noch byinoar’


CMV Excelsior Scharnegoutum tikte op 24 mei van dit jaar de honderd aan. Dat wordt zaterdag 18 november gevierd met een jubileumconcert in basisschool Op ‘e Hichte in het dorp.

Voor voorzitter en hoornspeler Sietje Bakker-Van der Meer had het een mooi feest met haar vereniging moeten zijn, maar ze kan vanwege een nekhernia niet meespelen. „Dat komt no wol hiel min út”, baalt de dochter van het 90-jarige erelid Anne van der Meer, die er misschien ook niet bij kan zijn vanwege een gebroken heup.

Zeg je in Scharnegoutum Van der Meer dan zeg je Excelsior. „We ha ek noch de Holtrops en Sybesma’s hear”, vult trombonespeler Minke Silvius-Van der Meer in alle bescheidenheid aan. Haar zoon Domin (trompet) maakt de Van der Meer-dynastie bij de fanfare compleet. Minke haar man Cornelis speelde ook bij de fanfare en haar broer Douwe was slagwerker. Diens zoon Oane blaasde trompet. Ook Sietje haar man Marinus was bij de fanfare evenals hun kinderen Lian en Marcel.

 

Veertien namen
Met het aantal Van der Meers is ook het tal leden van de club de laatste jaren afgenomen. Op de contributielijst van penningmeester Piet Kruisenga prijken nog veertien namen. „En dat is fansels net mear genôch foar in korps”, merkt Sietje op. Toch zitten er zaterdag een kleine vijftig man op het podium in de school. Evenveel als 25 jaar geleden bij het 75-jarig bestaan.

Dat komt omdat de fanfare sinds twee jaar samenwerkt met Fanfareorkest CMV Harmonie Sneek en daarmee vanaf volgend jaar één vereniging vormt. Omdat ook de Harmonie onlangs 100 werd, en beide clubs deze leeftijd zelfstandig wilden halen, komt er volgend jaar een nieuwe start onder een nieuwe naam.

Anne van der Meer, die als 8-jarige pistonblazer in de oorlog op korps kwam en 63 jaar actief lid bleef, vindt het prachtig om weer zo’n groep muzikanten te zien. Ze brachten hem onlangs een serenade op zijn verjaardag. Hij beleefde de opkomst van de fanfare en de gloriejaren met promotie naar de superere afdeling onder leiding van dirigent Wybren Valkema en daarna Tseard Verbeek. Mede-erelid Hylke Hylkema kan daar ook over meepraten. Jaar op jaar naar concoursen en eerste prijzen pakken. Van der Meer krijgt er nog een glimlach van op zijn gezicht.

Zwette Night
De dochters hebben die jaren niet meegemaakt. Zij koesteren herinneringen aan de leuke jaren met dirigent Meine Verbeek en Jan Hibma. „Doe hiene we in korps mei twa tredde fan de leden ûnder de 18 jier. Dat wie gesellich”, weet Minke nog en daarbij refererend aan een studieweekend in Bakkeveen. Hoogtepunten waren ook de Zwette Night Music producties waarvan de laatste in 2018 was, waarbij samengewerkt werd met Top-40 bands. Minke: „Dat wie altiten in doarpsfeestgefoel.”

Voor de optocht uit marcheren bij de dorpsfeesten met de drumband van Weidum was ook een feest. Echter toen het korps kleiner werd gingen de muzikanten op een kar, zodat ook de oudere garde meekon. Dat ging in 2015 helemaal mis toen de muzikanten een hoosbui op zich kregen nog voordat de stoet in beweging was. Sietje: „We wiene as fersûpte katten en ha net mear spile.”

Donkere wolken pakten zich ook samen toen dirigent Meine Verbeek in de coronatijd aangaf te willen stoppen. Toen was er voor de club die nog geen twintig leden telde, eigenlijk geen bestaan meer. „Dan kinst ek net mear in dirigint betelje.” Dat op dat moment de Harmonie aanklopte om samen te werken kwam als een geschenk uit de hemel. Sietje: „Oars wie it stopt. En no ha we ús klup noch byinoar en kinne we leuke muzyk spylje.”

Fanfare Excelsior Scharnegoutum en Harmonie Sneek eerder dit jaar samen op het podium van Theater Sneek.
Fanfare Excelsior Scharnegoutum en Harmonie Sneek eerder dit jaar samen op het podium van Theater Sneek. Foto: Kees van den Akker

Niemand die daarom treurt dat het jubileumconcert het laatste is onder de naam Excelsior. De fusiefanfare heeft het Swettehûs als thuisbasis en de muzikanten uit grote buur Sneek? “By de Harmonie spylje allegear doarpsminsken. Dat klikt hiel bêst, dat koe net better”, besluit Sietje.

Nynke de Jong
Aan het jubileumconcert dat als thema Reis door de tijd heeft, werkt zaterdag het duo Gytz& Grize mee. De presentatie is in handen van journalist, podcaster en schrijfster Nynke de Jong uit Zwolle, die in haar tienerjaren bugel speelde bij Excelsior. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar bij Minke Silvius, tel. 06-42917459.

Column van Nynke de Jong (geschreven aan haar dochter)

Dirigeerstokje

Ik gids je graag een beetje door het leven. Nu kan het nog, nu ben je nog klein. Over een paar jaar zul je bij alles wat ik zeg met je ogen rollen en precies het tegenovergestelde doen. En zo hoort het ook.
Maar laat me je tot die tijd nog wat ongevraagd advies geven: ga bij een fanfare. Je oude moedertje spendeerde haar hele tienertijd als bugeliste van Christelijke Muziekvereniging Excelsior te Scharnegoutum, een kleine fanfare uit Friesland. Zo’n veertig leden, een dirigent die met zijn dirigeerstok de etensresten tussen zijn tanden vandaan pulkte, twee hardhorende bes-bassisten die altijd naast de tel speelden, suffe gebloemde sjaaltjes als uniform en elke maand wel een kerkdienst waar we psalmen en gezangen moesten spelen.

Er is weinig zo seks, drugs en rock en roll als een christelijke fanfare in een klein Fries dorp. Het is ‘Groot is uw trouw o Heer’, het is een jaarvergadering met koffie en cake. Het is bidden voor elke repetitie, om de dirigent de kracht te geven om er weer wat van te maken. Het is een paukenist met trillende handen, het is honderd keer hetzelfde stuk repeteren omdat er altijd één euphoniumspeler is die zijn huiswerk niet heeft gedaan. En er is altijd één solotrompettist die zichzelf te goed voelt voor de vereniging. En er is altijd één bugeliste die een relatie krijgt met de dirigent.
Het is zo suf dat het bijna slapstick wordt. Om nog iets spannends mee te maken, zong ik ook in bandjes hoor. Maar ik bleef altijd bij de fanfare.