Nieuws

Fanfare Swettewyn is onze nieuwe naam


Geen Harmonie en geen Excelsior meer. De beide verenigingen zijn zaterdagavond tijdens een knallend concert een huwelijk aangegaan onder de naam Swettewyn.

Met een volmondig ja van Jetze-Dirk namens de Harmonie en Sietje namens Excelsior is de toon gezet voor een nieuw hoofdstuk. Dat gebeurde na een waterval aan mooie woorden voor de twee partners die babs Bert Groothedde enthousiast uitsprak in een goedgevulde Martinikerk van Sneek

Lees het artikel in het Sneeker Nieuwsblad door te klikken op de link.

.1 VPG01, Weekbladen 21-03-2024, FSN 1 – Redactie

 

Gauke leest het gedicht voor op de muziek van Candlelight

 

Oade oan d’oare 

Ik hear dy spyljen yn de iensumens fan de ûneindige coronajûn
Hoe moat ik it dy sizze
Ik wol it graach oanlizze
Mar bin oan rigels en ôfstân bûn.

Ik kin net fierder komme as lústerje nei dyn muzyk
Wat binne dyn klanken skoan
Gjin noat falt út de toan
Do bist bysunder, do bist unyk.

It finster fierder iepen, dyn lûd tichteroan,
Ik, sa lyts en skruten
Sla roffels op ‘e ruten
Wachtsje net langer, ik kom der oan.

Dêr op oardel meter myn oarekant yn fortissimo
Lit ik myn klanken heare
Wol dyn sonate net bedjerre
Flusterjend ming ik my yn dyn stim, pianissimo.

Do sjochst my oan mei in glimke ljocht
Ik fiel my nuver,
De toan net mear suver
Dit is wat ik al sa lang socht.

Unwennich sette we in Romance yn
Swiete noaten fine elkoar
Yn harmony ta in himelkoar
Oanboazjend ta in magistrale wyn

Wêr soe ik wêze sûnder dyn partij
Iensum, neaken,
allinne en stil
Net in bytsje fleur mear yn ‘e melodij.

No kin ik sjonge en spylje fan joechhij
Do blazend op dyn piston
Ik op ‘e trommel fan bommerdebom
Och leave, och leave ik hâld fan dij.

 

De verslagen van het huwelijk in het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant

FRD-20240318-01002002

LC-20240318-NO01022003